Rond 1900 zijn de eerste bibliotheken in Nederland ontstaan om in stilte te kunnen lezen en leren. In onze hectische tijd blijkt de cirkel rond en hier opnieuw behoefte aan te zijn. De bibliotheek van nu is een neutrale plaats voor persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting, maar ook voor rust en reflectie. Het kloppende hart van de samenleving. Minister Jet Bussemaker is van mening dat de bibliotheek zichzelf opnieuw heeft uitgevonden.

FlevoMeer Bibliotheek opereert nog steeds op basis van dezelfde publieke waarden als de bibliotheekpioniers: onafhankelijk, betrouwbaar, toegankelijk en pluriform. We geven een brede eigen invulling aan de vijf kernfuncties van de bibliotheekwet: Kennis & Informatie, Ontwikkeling & Educatie, Lezen & Literatuur, Ontmoeting & Debat en Kunst & Cultuur. Hoe we dat doen, wordt duidelijk in dit jaarinzicht.

FlevoMeer Bibliotheek is in 2015 lid van de Bredebieb community geworden om de rol en positie van haar vestigingen te versterken. Wat is relevant voor de lokale samenleving en sluit aan bij wat er daar speelt? Dat betekent vervolgens geen bureauwerk, maar onderzoek gericht op klantsegmentatie, interviews en gesprekken met klantgroepen. Met het verzamelen van data krijgen we inzicht in het profiel van lokale gemeenschap. We komen te weten welke groepen het meest vertegenwoordigd zijn, hoe het bereik van FlevoMeer Bibliotheek onder deze groepen is en wat de grootste uitdagingen voor de gemeente zijn. Daarna stellen we een passend plan op en kiezen we positie. Wat willen we voor wie betekenen en met welke partners zoeken we samenwerking? Twee teams hebben zich deze werkwijze eigen gemaakt bij de Bredebieb Academy en bedrijfsplannen opgeleverd voor Dronten, Noordoostpolder en Urk.

Mensen leren een leven lang is onze overtuiging, daarom bieden we ook dit jaar een breed scala aan educatieve activiteiten. In de vorm van workshops, cursussen en lezingen voor iedereen en online cursussen speciaal voor onze leden. Maar ook uiteenlopende cafés, variërend van het Mama café tot een Studiekeuze café en van een Autisme café tot het open Digi café voor deskundig digitaal advies en oefenen. In de maanden februari en juni zijn er E-book cafés in alle vestigingen van FlevoMeer Bibliotheek. Naast het educatieve aspect vinden we ook het sociale aspect hierin belangrijk. Nieuw is onze start van Digidreumessen in de kinderopvang bij Partou in Zeewolde en succesvol onze lessen veilig internetten in het basisonderwijs.

FlevoMeer Bibliotheek werkt vanaf eind februari samen met de Belastingdienst. Mensen die thuis niet in de gelegenheid zijn deze formulieren online in te vullen en te printen, kunnen dit bij ons gratis zelf doen. En wie moeite heeft met een DigiD aanvragen en gebruiken of met MijnOverheid kan in de bibliotheek de gratis cursus oefenen.nl of Digisterker volgen. Er is een start gemaakt met het samenwerkingsproject DOEN, Digitale Overheid en NU? Een nieuwe aanpak van professionals en vrijwilligers om door coachend leren volwassenen digitaal vaardig te maken.

Unieke leermomenten ervaren jong en oud in onze BiblioLabs, technische werkplaatsen om de magische wereld van digitaal ontwerpen en 3D-printen te ontdekken. Wethouder Hans Wijnants opent op 24 juni het derde BiblioLab in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, de anderen zijn in Lelystad en Dronten. Met Fablab Flevoland is een intentieverklaring getekend om in elke FlevoMeer vestiging een BiblioLab te realiseren. In november geven studenten in alle BiblioLabs demonstraties over Virtual Reality. Er blijkt veel belangstelling voor de VR bril.

In 2016 staat de Bibliotheek voor Ondernemers goed op de kaart. Naast flexibele werkplekken en netwerkmogelijkheden bieden we ondernemers digitale workshops, zoals MailChimp en WordPress. Deelnemers zijn erg gemotiveerd en doen actief mee. Op het Serviceplein van De Meerpaal en FlevoMeer Bibliotheek Dronten start Ondernemerspunt Dronten, iedere woensdagavond geopend met daarnaast spreekuren en Open Coffees.

Nederland heeft zeven Living Labs, waaronder Living Lab Flevoland, een convenant van de nieuwe bibliotheek Almere en FlevoMeer Bibliotheek met UWV Werkbedrijf Flevoland. Het werkbedrijf heeft de doelgroep werkloze Polen gekozen om hun mediawijsheid en Nederlandse taal te verbeteren. In heel Flevoland is voor hen gezocht naar passende en motiverende leerplekken. Met onze intensieve samenwerking bereiken we dat deze groep vaardiger wordt en meer kans heeft om te integreren.

We doen er alles aan om van kleintjes grote lezers te maken en voor iedereen gelijke kansen te creëren. Kunst van Lezen verwoordt op YouTube duidelijk waarom. Harde cijfers in Nederland, die aantonen dat gemiddeld 25% van de leerlingen de basisschool verlaat met een taalachterstand en bovendien ruim 2 miljoen volwassenen laaggeletterd zijn, raken ons.

Naast klassenbezoeken, de voorleeswedstrijd, diverse leescampagnes en ons aanbod voorschoolse educatie, naschoolse opvang, basisscholen en voortgezet onderwijs bieden we het hele jaar ook specifieke taalondersteuning voor de jeugd. Een aantal successen zijn: BoekStart in de kinderopvang met 6 nieuwe kinderdagverblijven en de SchakelKlas voor Kleuters in Lelystad om zonder taalachterstand naar groep 3 te gaan. Helaas stopt na ruim 10 jaar de subsidie en inzet van deze ambulante begeleiding aan 200 kleuters met ingang van 2017.

Verder schoolWise, waarmee een basisschool via hun portal gebruik kan maken van de FlevoMeer collectie, en natuurlijk de Bibliotheek op school om planmatig samen te werken aan leesbevordering en mediawijsheid. Maar liefst 183 leescoördinatoren en leerkrachten zijn in het voorjaar te gast bij de twee lezingen begrijpend lezen van Erna van Koeven. Om van kinderen betere lezers te maken hebben 27 leerkrachten uit het basisonderwijs de cursus Open Boek met succes afgerond. Ook nemen basisschoolleerlingen deze zomer onze goed gevulde rugzakken van Ik lees door! mee op vakantie om hun leesniveau op peil te houden. En is voorlezen altijd erg belangrijk, kijk voor uitleg en tips bij voorlezen doe je zo!

De ruime landelijke collectie e-books en luisterboeken voor leden vergroten het gebruiksgemak en leesplezier. Lezen kan zo altijd en overal. En dat maakt je rijker. Auteurs als Rosita Steenbeek, Jelle Brandt Corstius, Hugo Borst, Isa Hoes en Marcia Luyten zijn dit jaar te gast in FlevoMeer Bibliotheek om te vertellen over hun werk.

Voor volwassenen met een taalachterstand is er vanaf 2016 in iedere vestiging een Huis voor Taal met bijzondere activiteiten en persoonlijke resultaten. Neem even de tijd voor deze opname in Lelystad.

FlevoMeer Bibliotheek is een aantrekkelijke en veilige plek om vrijblijvend aan persoonlijke ontwikkeling te werken. Maar ook een ideale omgeving voor mensen die behoefte hebben aan extra uitdagingen. Je komt er in aanraking met de wereld aan kennis, betrouwbare informatie en verhalen. Het draait er niet om boeken, maar om mensen die hun hele leven blijven leren en zich zo verder ontwikkelen. We zijn partner voor iedereen en helpen mensen die dat willen verder. In principe zo dat iemand uiteindelijk zelfstandig verder kan. Ook faciliteren we mensen die zich inzetten om anderen verder te helpen. We doen dit met grote passie om het leven van mensen te verrijken en zoveel mogelijk talenten tot bloei te laten komen. Hoe we onze partnerrol vervullen, blijkt uit de vele voorbeelden in dit jaarinzicht.

Bijzonder is dat Het Wilgerijs in Dronten hoort bij de Kopgroep Bibliotheek op school en met elf andere basisscholen in ons land vanuit Kunst van Lezen de stimuleringsregeling 2016-2018 ontvangt en twee jaar door Sardes begeleid wordt. Dit om doelgerichter te werken aan de leescultuur voor leerlingen, leerkrachten en vooral ouders. Als start is er, in overleg met de leescoördinator van school, de vakspecialist en leesconsulent van FlevoMeer Bibliotheek, een lees- en voorleesactiviteit ontwikkeld voor onderbouw leerlingen en hun ouders. Zo willen we het leesplezier op school en thuis stimuleren.

Met de aansluiting van De Koperwiek in Emmeloord en Groen van Prinsterer in Urk werken er 19 basisscholen met de Bibliotheek op school, VMBO De Rietlanden in Lelystad is onze eerste dBos VO. Bibliotheek op school betekent als school en bibliotheek planmatig samenwerken aan leesbevordering en mediawijsheid. Zo worden er leescoördinatoren opgeleid en een lees- en mediaplan gemaakt met doelen en concrete stappen voor het schooljaar. Daarnaast krijgen deze scholen ondersteuning van een vakspecialist voor beleid en regelgeving van de subsidie en geeft een leesconsulent advies en ondersteuning bij lezen, voorlezen en de schoolcollectie.